pažemys

pažemys
pažemỹs sm. (3b), pãžemis (1) NdŽ 1. erdvė palei žemę: Tūpkis – pažemỹ dūmų nėra (pirtyje) Ob. Pačiu pãžemiu kulka nuejo Ds. Kregždės laksto pãžemiu prieš lietų J. Kregždė in lietaus pãžemiu skraido Dv. Ir paukštis savo vaikus moko lakioti pažemiu Ašb. Varnos eita pažemiaĩs pryš atdrėkį Šts. Pažemiaĩs [lėktuvai] pradėjo švilpti, ūžti Vn. Lėkdamys vanagai pažemiais sklando D103. Pažemiais vėjelis dūmus neša S.Nėr. Pažemėliais lakiojau, vabalėlius rankiojau JD128. ^ Mėlenas balandis pažemiu sklando (dalgis) Slnt. 2. M, I vieta prie pat žemės, žemės paviršius: Šiaurės vakarų kampe pažemiuose vėl pasirodė blankiai raudonas gęstančios žaros ruožas V.Myk-Put. Negražu, kai pirkios langai pažemỹ Mlt. Pirma pažemiaĩs viską išžiūrinėjo, paskiau ėmė aukštyn lipti Erž. Pilvu slinkdamas, pažemiaĩs eita PP84. Jau saulutė pažemiais ridinėja Bsg. Ką sakė apynelis, iš žemelės lįsdams? – Jei tu muni nevarpysi, pažemeliais vysiuos D16. Blezdingos šaudo pačiais pažemùkais – būs lytaus Vvr. Kimžolė auga kiemuose, išdrykusi pažemiu . Pakilęs vėjas nešė pažemiu sniegą, užlygindamas šviežius pėdsakus J.Avyž. Baugina nakties tamsos šešėliai, kurie artinas, šliauždami pažemiu A.Vien. 3. žemutinė, apatinė dalis, apačia: Pažemỹ nebesmato obuolių Trgn. Aleksiukas iš pažemio buvo kokią dešimtį obuoliukų nusitraukęs Vaižg. Iš pažemių̃ riešutys jau aprinkti Trgn. Iš pažemelių kvietkelį skinsiu ir siųsiu berneliui Sn. Iš pažemėlių žalia vejelė, per liemenėlį žali lapeliai, o viršūnėlėj balti žiedeliai VoL455. 4. Vlk drabužio apačios palankas: Tavo visas sijono pažemỹs purvinas Smn. Per purvyną ėjau, tai palto pãžemius išsipurvinau Mrj. Būtų geras paltas, tik pažemiaĩ subrizgę Mrj. 5. kalno papėdė, apačia: Įlipus į visų aukščiausį kalną par 45 mylias nu pažemio, kasant tenai žemes, randamas yra suklotas sluoksnis įvairios barvos smilčių S.Dauk. 6. LL156 požemis, gelmė, pogrindis: Lietuvių kalbos mylėtojų darbai ginte ginė pažemin ir lygino jį su konspiracija LTI409. 7. kraštas, šalis: Jau artinasi tikra šviesybė tėviškos dvasės ant Lietuvos pažemio A1884,330. 8. verpiamojo ratelio pakoja: Per aukštas pažemys – kojos neatlenkiu, tep smarkiai sopa Dbč.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • pažemys — pažemỹs dkt. Krẽgždės lãksto pačiù pãžemiu …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pažemė — pažemė̃ sf. (3b) žr. pažemys: 1. Į vakarą turbūt lietaus bus: kregždės tik laksto pačioj pažemė̃j Srv. Pažemėse tyras oras gaivina prš. Nėra nei tokio vėjo kaip pažemėse Mš. Lėktuvai praskrido pažeme rš. Pučia vėjas pãžeme NdŽ. Debesys lekia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atidriksti — atidrìksti intr. atplyšti, atirti: Pažemys [sijono] tuoj atdrỹksta Rdm. driksti; apdriksti; atidriksti; įdriksti; išdriksti; nudriksti; padriksti; perdriksti; pradriksti; s …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • driksčioti — driksčioti, ioja, iojo 1. intr. plyšinėti: Driksčiojo po biskį, ir perplyšo pažemys [sijono] Rdm. 2. tr. po truputį draskyti, driksėti: Katė nagais driksčioja duris Rdm. 3. intr. euf. pirsčioti: Driksčioja kai kumelioškinas Vlk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pažemesis — pãžemesis sm. (1) žr. pažemys 1: Pačiu pãžemesiu lėkė oraplanai Pln …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pažeminti — 1 pažẽminti tr. K, Rtr 1. M, DŽ, KŽ, Pns padaryti žemesnį, nuleisti žemyn: Aukštą stalą pažẽmink J. Reik girnas pažẽminti: stambiai mala Pvn. Prieš pradedant arti lauką, reikia nuspręsti, ar ne laikas skersvages pagilinti arba jų šlaitus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sterblė — sterblė̃ sf. (4) K, Rtr, Š, KŽ, (3) Dglš, ster̃blė (2) 1. Lex76, KlG151, Sut, N, M, L, DŽ, NdŽ sijono, marškinių priekio ar prijuostės apatinė dalis, suimta į ranką, skreitas: Sterblė̃m bulbių prisnešioja moteros Mrc. Turėk ster̃blę – duosiu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”